08:59 | 17/08/2014

Cách mạng Tháng Tám với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(LV) - Sau gần 70 năm, những thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả về mặt lý luận và thực tiễn.

>>> Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc 

Trải qua quá trình khảo nghiệm 30 năm với hành trình qua 29 quốc gia trên thế giới, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ thực tế khách quan và nghiên cứu lý luận, đã dần hình thành nhận thức và những quan điểm về cách mạng. Người nhận thấy: “Cách mạng là một tất yếu khách quan, là nhu cầu của nhân dân bị áp bức trên thế giới” và để thực hiện cách mạng thì điều tất yếu phải có một Đảng dẫn đường. Tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và từ đó, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã đưa nhân dân Việt Nam thoát khỏi xích xiềng nô lệ của thực dân Pháp, đến với độc lập tự do với sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám là biểu trưng, là kết quả của khối đại đoàn kết dân tộc, là sự hội tụ của mọi lực lượng cách mạng toàn dân đồng thời góp phần vào quá trình giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên thế giới.

Cho đến nay, sau gần 70 năm, những thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị: Tạo tiền đề, xây dựng cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Về lý luận: Tiếp tục khẳng định vai trò kim chỉ nam dẫn đường của Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta dù trong tình thế khó khăn nào cũng vẫn nắm vững cái “cốt lõi”, “linh hồn sống” là chủ nghĩa Mác, “học tập lập trường, quan điểm, phương pháp” để áp dụng, giải quyết tốt những vấn đề của cách mạng nước ta đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Từ đó, luôn làm chủ hoàn cảnh, đề ra đường lối đúng đắn, có phương pháp, hình thức lãnh đạo phong phú, linh hoạt, nắm bắt thời cơ, xây dựng đất nước phát triển về mọi mặt, phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Về thực tiễn: Cách mạng Tháng Tám đã đem lại độc lập cho dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc cho con người, đưa nhân dân Việt Nam lên địa vị làm chủ đất nước và xã hội, tiền đề cơ bản tiến đến chủ nghĩa xã hội. Đây là một thành tựu vĩ đại không gì so sánh được. Cuộc cách mạng đã gắn kết được mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng xã hội và giải phóng con người, đem lại cho con người quyền làm chủ hoàn toàn. Từ năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Cuộc cách mạng còn khẳng định tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc với vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời kỳ hiện nay, việc tập hợp sức mạnh toàn dân cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ngày càng trở nên cấp thiết. Cần phát huy cao độ mọi tiềm năng với sự thống nhất cao cả về ý chí, nghị lực, trí tuệ của toàn dân tộc để đưa đất nước phát triển vững chắc.

Cách mạng Tháng Tám thành công là một bài học lớn về vấn đề nhận thức và nắm bắt thời cơ lập nên chính quyền cách mạng. Đồng thời, là sự mở đầu cho công cuộc giải phóng xã hội, từng bước xóa bỏ áp bức, bất công… Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên toàn thế giới theo đó phát triển mạnh mẽ”… Nước Việt Nam tuyên bố độc lập vào năm 1945 là giai đoạn đầu tiên mở đầu cho làn sóng xóa bỏ chế độ thuộc địa ở Á châu, tiếp theo là Phi châu”, do kích thích dây chuyền của Cách mạng Tháng Tám Việt Nam và Indonesia (17/8/1945), Nepan giành độc lập cuối 1945, Philippines vào năm 1946, Myanmar và Ấn Độ vào năm 1947, Triều Tiên, Sri Lanka vào năm 1948.

Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với nhân dân Việt Nam và toàn thế giới về nền độc lập, tự do vừa giành được cùng quyết tâm bảo vệ nền độc lập ấy: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Từ những thành quả của Cách mạng Tháng Tám, ta có thể thấy rõ phép biện chứng, tính sáng tạo, linh hoạt khi áp dụng học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu được nhiều thắng lợi to lớn.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước gần 30 năm qua đã thu được những thành tựu rất quan trọng. Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng khẳng định cần: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thực hiện thành công những nhiệm vụ này cũng là tiếp tục sự nghiệp cách mạng gần một thế kỷ qua được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn ngay từ đầu: Từng bước tiến lên dưới ngọn cờ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

TS. Chu Đức Tính

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site