06:14 | 19/11/2014

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(LV) - Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Đảng uỷ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ.

Mục đích, yêu cầu

Đưa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) thành hành động, việc làm thiết thực của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị, hạt nhân văn hoá; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc thực hiện chương trình hành động phải gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

Hội nghị Lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Cấp uỷ các cấp thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của văn hoá trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội; xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tuỵ với công việc, có ý thức thượng tôn pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, có trách nhiệm với xã hội, gia đình và cơ quan, đơn vị.

Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cơ quan, đơn vị

Chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp uỷ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể.

Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, trong công việc và sinh hoạt cá nhân; dám làm, dám chịu trách nhiệm, khuyến khích tinh thần làm việc tận tuỵ, sáng tạo; kịp thời ghi nhận thành tích, đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cơ quan, đơn vị, đồng thời đề ra biện pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động.

Chỉ đạo các đoàn thể xây dựng và thực hiện nền nếp, có hiệu quả các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cơ quan, đơn vị. Khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham gia các hoạt động văn hoá, hoạt động ngoại khoá, uống nước nhớ nguồn, từ thiện, nhân đạo.

Xây dựng văn hoá trong Đảng và các đoàn thể quần chúng

Cấp uỷ các cấp chú trọng chăm lo xây dựng văn hoá trong mỗi chi bộ và các đoàn thể, mà nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhân tố chủ đạo để xây dựng hệ cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Trong sinh hoạt Đảng, phải công khai về nội dung, thời gian, tài liệu sinh hoạt để đảng viên có điều kiện trao đổi, thảo luận, ghi nhận ý kiến của đảng viên, nhất là các ý kiến đóng góp đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; giải thích rõ ràng, đúng nguyên tắc đối với những hiểu biết sai lệch, ý kiến trái chiều của đảng viên.

Các cấp uỷ phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ. Hằng năm, tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử trong thực thi công vụ, rèn luyện thói quen ứng xử văn hoá nơi công sở…

Các cấp uỷ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tiếp tục phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tuyên dương cán bộ, đảng viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm.

Căn cứ các nội dung nêu trên, Đảng ủy Bộ yêu cầu các đồng chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và mỗi đảng viên phải đoàn kết, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện đúng và đủ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa, con người Việt nam theo đúng tinh thần nghị quyết của đảng mà trọng tâm trước mắt là lãnh đạo việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ; xây dựng tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

TS. Lê Anh Thơ

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site