12:08 | 22/09/2018

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế

(LV) - Sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế là hai nhân tố quan trọng bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng đang tiến hành việc chuyển đổi mô hình quản lý, tổ chức và hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển kể từ khi được thành lập đến nay, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu của dự án, đầu tư, xây dựng không gian văn hóa, kiến trúc tiêu biểu của 54 dân tộc Việt Nam, tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, tái hiện các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với nhiều chương trình nghệ thuật sâu sắc về tư tưởng, phong phú về nội dung và hình thức, có tính giáo dục cao, góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trở thành “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc anh em, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

 

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam . Ảnh: Trọng Đạt

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư công cho các dự án không đáp ứng đủ yêu cầu, cần có các giải pháp, phương án để khắc phục, ngoài tăng cường sức mạnh nội lực, cần chú trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các nguồn lực ngoài xã hội để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nếu trong giai đoạn tiếp theo vẫn tiếp tục quản lý, hoạt động theo mô hình hiện tại thì sẽ gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tài chính, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 472/TB-VPCP ngày 6/10/2017 về mô hình quản lý, tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chung và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Việc tinh gọn, tinh giản bộ máy tổ chức từ một đơn vị tương đương cấp tổng cục gồm 12 đơn vị trực thuộc (cấp cục, vụ), 26 đơn vị cấp phòng và tương đương được chuyển đổi sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập với 07 phòng trực thuộc. Đây là một bước đi mạnh mẽ trong việc chuyển đổi, sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg, biên chế quản lý hành chính của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, biên chế sự nghiệp do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quyết định trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc. Đến thời điểm hiện nay, tổng số biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được giao là 286 người, cụ thể: Biên chế công chức là 32 chỉ tiêu; biên chế viên chức là 109 chỉ tiêu; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 145 chỉ tiêu.

 

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, tái hiện các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, tái hiện các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam . Ảnh: Thanh Hà

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã trình Thủ tướng Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề án chuyển đổi mô hình, giữ nguyên biên chế được giao tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; không tuyển dụng công chức, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế tối thiểu 10% theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; tổ chức rà soát, tuyển dụng viên chức để đảm bảo đủ nhân lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao theo nguyên tắc không vượt tỷ lệ tinh giản biên chế nêu trên theo phương án sắp xếp nhân sự về lộ trình chuyển đối. Giai đoạn từ năm 2020 trở về sau, biên chế của đơn vị được bố trí theo đề án nhân sự, vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo lộ trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, yêu cầu giảm tối thiểu 20% trong giai đoạn 2015 - 2021, trong giai đoạn 2021 - 2026 tiếp tục tinh gọn, tinh giản bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Một số giải pháp

Như vậy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là mục tiêu xuyên suốt trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và để đạt được mục tiêu này, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời gian tới, cần phải thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp sau:

Chuyển đổi mô hình quản lý, tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ cơ quan quản lý trực tiếp đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chuyển sang mô hình hoạt động là đơn vị sự nghiệp công lập cần có lộ trình, bước đi vững chắc cả trước mắt và lâu dài, đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, yêu cầu công khai, minh bạch và phải giải quyết được những vấn đề đang đặt ra để tổ chức hoạt động vẫn được thường xuyên liên tục, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị, không làm ảnh hưởng tới quyền lợi người lao động.

 

Đồng bào dân tộc Ê Đê trình diễn cồng chiêng tại “Ngôi nhà chung”
Đồng bào dân tộc Ê Đê trình diễn cồng chiêng tại “Ngôi nhà chung” . Ảnh: Minh Tiến

Bảo đảm tính kế thừa nhân lực, vật lực và các điều kiện làm việc, đồng thời, phải sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và các điều kiện làm việc khác theo hướng tinh gọn, tăng hiệu quả công việc.

Đầu tư xây dựng và phát huy hoạt động Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thành Khu Văn hóa - Du lịch Quốc gia.

Tạo cơ chế phát huy tối đa hiệu quả vận hành - khai thác Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để bảo tồn văn hóa dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối các tour du lịch giữa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các địa phương.

Tạo cơ chế huy động các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy hợp tác công - tư, xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

Tập trung trí tuệ cùng tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong việc xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế.

Ngày 21/8/1997, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 667/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong đó xác định mục tiêu đầu tư: “Xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam thành một trung tâm hoạt động văn hóa mang tính quốc gia, tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hoá truyền thống của 54 dân tộc anh em, giới thiệu với nhân dân trong nước và khách quốc tế; đáp ứng các nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, hoạt động thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ…”.

Kim Nương

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những phong tục lạ đón Tết Xuân ở vùng núi/ Đồng bào Giáy múa trống đón năm mới
Học tập phong cách trồng cây của Bác Hồ/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Xây dựng sản phẩm du lịch từ gốc
Di sản văn hóa đại đoàn kết/ "Ngôi nhà chung" tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Một thiết chế văn hóa lớn tại thủ đô Hà Nội/ Mùa về qua những sắc hoa tại "Ngôi nha chung".
Tiếp bước niềm tin và sức mạnh Cách mạng tháng Tám/ Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site