10:28 | 22/06/2020

Xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và ngăn chặn những xu thế tiêu cực

(LV) - Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có kết luận và đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy phát triển các giá trị tích cực và ngăn chặn những xu thế tiêu cực trong đời sống xã hội hiện nay ở tỉnh Bắc Giang.

>>> 10 năm xúc tiến du lịch Bắc Giang: Bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghệ thông tin

Thời gian qua việc xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang hướng đến các giá trị “Chân, Thiện, Mỹ” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ “Đức và Tài” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đạt được những kết quả quan trọng.

Lễ hội Thổ Hà (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang) được tổ chức vào ngày 19 đến 21 tháng Giêng hằng năm
Lễ hội Thổ Hà (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang) được tổ chức vào ngày 19 đến 21 tháng Giêng hằng năm.

Những đức tính của người Bắc Giang nói chung, người cán bộ nói riêng như: Đoàn kết, tương thân tương ái, giàu lòng nhân ái, yêu lẽ phải, trung thực, thẳng thắn, cần cù, tiết kiệm, hiếu học, sáng tạo... được kế thừa, phát huy. Những giá trị mới về văn hóa, con người Bắc Giang như: Năng động, cởi mở, thân thiện, hợp tác, chia sẻ, thích ứng nhanh với cái mới, khát khao làm giàu, yêu cái đẹp, lên án, phê phán cái ác, cái giả dối... đang hình thành và được khẳng định.

Hợp tác, giao lưu giữa các miền văn hóa từng bước được mở rộng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân trong tỉnh….

Nguồn nhân lực nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh nói riêng nhìn chung có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số giá trị văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam, quê hương Bắc Giang đang bị mai một, lệch chuẩn. Các biểu hiện văn hóa thiếu lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Tư tưởng cục bộ, hẹp hòi, khắt khe, cố chấp, cứng nhắc, thụ động, thiếu hợp tác, ý thức chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động chưa nghiêm vẫn xảy ra ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị và trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Làng Thổ Hà mang nét đẹp truyền thống của làng quê Việt xưa cũ
Làng Thổ Hà mang nét đẹp truyền thống của làng quê Việt xưa cũ.

Do mặt trái nền kinh tế thị trường tác động, bóp méo, làm biến dạng các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; quá trình tiếp thu thiếu chọn lọc văn hóa từ bên ngoài;sự chống phá của thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa;sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trong đó có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng đang tác động đến đến tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm của công dân. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa thật sự sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa, con người và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện đối với sự phát triển bền vững của địa phương. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa chậm đổi mới, chưa theo kịp sự phát triển của xã hội. Nguồn lực đầu tư chưa tương xứng với vị trí, vai trò của văn hóa và phát triển con người Bắc Giang. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Để thúc đẩy phát triển các giá trị tích cực và ngăn chặn những xu thế tiêu cực trong quan niệm xã hội hiện nay về “Chân, Thiện, Mỹ”, “Đức và Tài”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang phải được đặt ngang hàng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của tỉnh.

Phát triển văn hóa nhằm hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa; bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; bài trừ hủ tục, mê tín, lấy gia đình, cộng đồng dân cư, tổ chức trong xã hội làm nền tảng để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân; nhân dân là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập và phát triển.

Về nhiệm vụ và giải pháp, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu: UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng gia đình, khu dân cư, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của các địa phương trong tỉnh, gắn với xây dựng, hình thành các giá trị mới của người Bắc Giang.

Hồ Cấm Sơn, điểm đến hấp dẫn du khách
Hồ Cấm Sơn, điểm đến hấp dẫn du khách.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương. Đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển các giá trị tích cực, ngăn chặn xu hướng tiêu cực trong việc xây dựng văn hóa, con người và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang hướng tới “Chân, Thiện, Mỹ”, “Đức và Tài”, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Xây dựng, phát triển toàn diện con người Bắc Giang về đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển. Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Đồng thời, tiếp tục phối hợp, tham mưu nghiên cứu, đề xuất tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học nghiên cứu về “Con người Bắc Giang - Truyền thống và đương đại”. Tổ chức tôn vinh, vinh danh “Công dân Bắc Giang ưu tú” có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho quê hương, đất nước….

Linh Khánh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site