21:14 | 17/05/2017

NXB Sự thật giới thiệu sách xuất bản trong 6 tháng đầu năm 2017

(LV) –Sáng 17/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức Lễ công bố sách xuất bản trong 6 tháng đầu năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 200 ấn phẩm có giá trị về chính trị - xã hội, lịch sử, văn hoá, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời, đã xuất bản một số ấn phẩm đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong đó, có 2 hai tác phẩm nổi bật là “Sửa đổi lối làm việc” và “Đời sống mới” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong vào năm 1947, đến nay vừa tròn 70 năm.

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc gồm 6 phần chính là Phê bình và sửa chữa, Mấy điều kinh nghiệm, Tư cách và đạo đức cách mạng, Vấn đề cán bộ, Cách lãnh đạo và Chống thói ba hoa. Trong tác phẩm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Ðảng ta. Về biện pháp, để làm tốt công việc của Đảng, cần phải xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt. Đồng thời, ban hành đường lối chính sách đúng đắn và tìm ra cách làm đúng. Kết hợp tốt việc nghiên cứu lý luận với tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm. Phát huy sáng kiến và tâm huyết với công việc. Bất kỳ việc gì cũng vì lợi ích của Nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Ngày nay, những giá trị của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lần nữa được khẳng định và phát huy mạnh mẽ khi toàn Đảng, toàn Dân đang đẩy mạnh học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”.

Tác phẩm “Đời sống mới” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết để chỉ đạo và động viên phong trào "Xây dựng đời sống mới" do Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi. Ngoài lời tựa, tác phẩm được kết cấu thành 19 phần, trình bày theo lối hỏi - đáp. Trong tác phẩm này, những vấn đề từ mục đích, nội dung xây dựng đời sống mới liên quan đến từng nhóm đối tượng và môi trường cụ thể, cho đến phương châm và phương pháp xây dựng đời sống mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập một cách ngắn gọn, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Người nêu lên bổn phận, trách nhiệm khi tham gia xây dựng đời sống mới của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị trên năm phương diện: cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại và cách làm việc. Nội dung cốt lõi của việc xây dựng đời sống mới là thực hành cần, kiệm, liêm, chính. Tác phẩm Đời sống mới đã tạo động lực to lớn cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Hiện nay, những nội dung trong tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị trong cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác dân vận, xây dựng chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam mới.

Ngoài “Sửa đổi lối làm việc” và “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ấn phẩm tiêu biểu có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn; giá trị nghiên cứu chuyên sâu cũng như có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn được giới thiệu lần này, gồm: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”; “Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam”; Sức sống “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội”; Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển”.

Hà Trung

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Ý kiến độc giả

Sự kiện nào được quan tâm nhiều nhất?

  •   Khai trương Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  •   Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  •   Bầu chọn Vinh Hạ Long là kì quan thiên nhiên thế giới
  •   Việt Nam vận động đăng cai ASIAD 18
  •   Bầu chọn Quốc hoa Việt Nam
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site