Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông

Ngày 13/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định Số 2125/QĐ-BVHTTDL về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông; để tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

 Văn phòng Bộ

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc và định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá hàng năm hoặc theo từng giai đoạn, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.
- Tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Liên Chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động báo chí, truyền thông phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Cục Văn hóa cơ sở

Tham mưu Lãnh đạo Bộ có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch các tỉnh/thành chủ động cung cấp thông tin về giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương để các cơ quan thông tin báo chí của địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Hướng dẫn và bố trí kinh phí để các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Các cơ quan chủ quản báo chí thuộc Bộ (Tổng cục và tương đương Tổng cục; cơ sở giáo dục đào tạo có cơ quan báo chí trực thuộc).

- Tăng cường trách nhiệm trong việc định hướng thông tin tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm.
- Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, phát huy thế mạnh của báo chí, truyền thông để bảo đảm phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc thực hiện định hướng thông tin, quản lý phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí.
- Chủ động tiếp cận và thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và đối ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân; bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội.
- Xây dựng các hình thức tuyên truyền chuyên sâu về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc như chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài tuyên truyền trọng điểm về những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc; lồng ghép nội dung thông tin tuyên truyền về xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong quá trình thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung được giao trong Kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.
- Đa dạng hóa các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch.
- Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn phòng Bộ) trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

Toàn bộ số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây.

TTD