Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện lời kêu gọi của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc Hội và Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, ngày 06/8/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 57/CV-CĐBVHTTDL đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống dịch tại đơn vị như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động; phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp, ngành, địa phương đã ban hành trong thời gian qua.

2. Quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, người lao động, để đoàn viên, người lao động bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước, quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó, chia sẻ với khó khăn chung của đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và đất nước, tin vào thắng lợi cuối cùng; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo đoàn viên, người lao động gây mất an ninh - trật tự và an toàn xã hội.

3. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin về các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của ngành về phòng, chống dịch; đưa tin, bài, hình ảnh về các điển hình người tốt, việc tốt, cơ sở tốt, các mô hình hiệu quả trong phòng, chống dịch.

 Nội dung Công điện số 1063/CĐ-TTg của TTCP ngày 31/7/2021 đăng tải tại đây. 

Nội dung Công văn 57/CV-CĐBVHTTDL ngày 06/8/2021 đăng tải tại đây.