Làng dân tộc Cống

Làng dân tộc Cống thuộc Khu các làng dân tộc I, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Làng có diện tích 0,2ha, trong đó diện tích xây dựng là 62,11m2, bao gồm 01 nhà sàn và 01 nhà che cối giã gạo.

Nhà ở dân tộc Cống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhà sàn được làm ở đây là dạng nhà truyền thống phổ biến của người Cống, có diện tích xây dựng là 56,65m2 và nhà che cối giã gạo là 5,46m2. Nhà sàn là laoij nhà ba gian, chỉ có một cửa ra vào và một cửa sổ ở gian giữa. Nhà có một sàn nhỏ, cao hơn sàn chính 15-16 cm, rộng 0,50 - 0,90cm ở phía sau hàng cột trên cùng.

Nhà ở có kết cấu vì kèo khá đặc biệt: quá giang là một thanh gỗ có tiết diện hình chữ nhật được đặt trên đầu của ba đoạn cột. Đoạn cột ở giữa lại thêm một đoạn chống lên chỏm kèo, còn kèo chỉ gá vào hai đầu quá giang.

Sàn nhỏ ngôi nhà được cấu tạo bằng cách kê một cây gỗ dọc chạy suốt hai đầu nhà rồi gác những thanh gỗ ngang ở hai bên, phía trên đặt dát tre, vầu theo chiều dọc.

TTD