Phát huy Văn hóa Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số

(LVH) - Nhằm phát huy văn hóa Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số; ngày 01/04/2021, Bộ VHTTDL có Quyết định số 1142/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phát huy văn hóa Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số

Đây là hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số dưới tác động của nền kinh tế thị trường; giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào vùng cao. Đồng thời tăng cường, quảng bá, phát huy hình ảnh Chợ phiên truyền thống nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nhằm từng bước củng cố, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chợ phiên tại "Ngôi nhà chung"

Theo đó, từ ngày 27 đến 29/4, Vụ Văn hóa dân tộc sẽ phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số. (Dự kiến có khoảng 60 người tham gia lớp tập huấn là các nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, đồng bào dân tộc thiểu số là đối tượng không hưởng lương ngân sách có xác nhận của địa phương nơi cư trú).

Các học viên sẽ được các báo cáo viên là chuyên gia, nhà quản lý trình bày 4 chuyên đề gồm: Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số từ truyền thống đến hiện tại; Chợ phiên đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trước thách thức của kinh tế thị trường; Phương thức bảo tồn và xây dựng mô hình Chợ phiên đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số; Thực tế tái hiện ngoài trời về mô hình Chợ phiên của đồng bào vùng cao.

Thúy Nga (theo bvhttdl.gov.vn)