Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

(LVH) - Chiều 26/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của Bộ VH-TT&DL trong thời gian tới tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng và các lãnh đạo các Tổng cục, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VH-TT&DL.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe các tham luận: Quán triệt những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Xây dựng và hoàn thiện Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030; Chương trình phát triển thể dục thể thao; Chương trình phát triển Du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Triển khai nhiệm vụ đối với lĩnh vực gia đình trong bối cảnh mới.

Theo báo cáo chung tại Hội nghị, trong 4 tháng đầu năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung xây dựng 11 văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. Trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 14 nhiệm vụ, đến nay, Bộ đã hoàn thành 06 nhiệm vụ, đang thực hiện 08 nhiệm vụ. Bộ đã ban hành 03 Quyết định công bố thủ tục hành chính; giải quyết 2.619 hồ sơ đề nghị cấp phép. Tại Hội nghị, các đại biểu ở 3 điểm cầu đã chủ động, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chương trình hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các Thứ trưởng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Minh Khánh)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ trong thời gian tới được tổ chức trên cơ sở quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, định hướng của Chính phủ về việc giao cho các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng chương trình hành động theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy Hội nghị lần này có thể xem là Hội nghị xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng lĩnh vực, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ động phối hợp với các ngành, các cấp để triển khai các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó nhấn mạnh, Chiến lược phát triển Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026 là gốc của toàn bộ chương trình hành động, từ đó tác động trở lại lĩnh vực du lịch và thể dục thể thao. Đây là chiến lược có ý nghĩa quan trọng, không tách rời Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 nhưng vẫn có tính toàn diện, bao quát.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các Tổng cục, Ban quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam,
các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (ảnh Minh Khánh)

Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình Việt Nam trên cơ sở phát huy đầy đủ những phẩm chất con người Việt Nam như tại Nghị quyết 33 và Chiến lược xây dựng gia đình để có cái nhìn tổng thể nhất. Về thể thao, tổng kết thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về "Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"; xây dựng Chương trình hành động về Thể dục thể thao trong 5 năm tới đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao. Năm 2021 tập trung tổ chức tốt Sự kiện SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 tại Việt Nam.Chương trình phát triển du lịch: Tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại ngành du lịch, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, phát triển sản phẩm du lịch.

Đặc biệt, cũng trong Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo trong tháng 6 sẽ thí điểm về ký kết trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước với Lãnh đạo Bộ theo hướng giao việc có trọng tâm, trọng điểm và có sản phẩm đầu ra; sau đó sẽ đánh giá và nhân rộng việc ký kết với toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ./.

Thúy Nga