Ban Quản lý Làng VHDL các DTVN: Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) năm 2020

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-LVHDL ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 đã tổ chức kỳ thi theo đúng các quy định hiện hành.

Sau khi hoàn tất quy trình chấm thi vòng 1, Hội đồng thi thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2020 vòng 1 (có danh sách kèm theo).

Hội đồng thi nhận đơn phúc khảo bài thi bằng văn bản kể từ ngày thông báo điểm thi đến hết ngày 10/11/2020, cụ thể:

1. Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Đơn phúc khảo gồm các thông tin: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số báo danh của thí sinh dự thi; vị trí đăng ký dự thi; kết quả các bài thi vòng 1; bài thi đề nghị phúc khảo.

3. Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, số 01 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Đơn phúc khảo gửi qua đường công văn hoặc trực tiếp tại Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam).

4. Hội đồng thi không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo nhận được sau ngày 10/11/2020 (tính theo ngày đơn phúc khảo đến Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam).

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện. Lịch tổ chức thi vòng 2 sẽ được thông báo sau đến các thí sinh đã đạt kết quả vòng 1./.

* Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) xem tại đây.

* Danh sách Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) xem tại đây.

HĐTT