Ban Quản lý Làng VHDL các DTVN Thông báo: Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-LVHDL ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-LVHDL ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐTTVC ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch;

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-LVHDL ngày 18 tháng 12năm 2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc công nhận danh sách kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2020.

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 đã tổ chức kỳ thi theo đúng các quy định hiện hành và thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2020 (có danh sách kèm theo), đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và đăng tải trên trang thông tin điện tử: vinaculto.vn.

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện./.

* Thông báo chi tiết xem tại đây 

HĐTT