Ban Quản lý: Triển khai thực hiện Chị thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị

(LVH) - Ngày 20/8/2020, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã ban hành công văn số 412/LVHDL-VP về việc triển khai thực hiện Chị thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.  

>>> Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

 

 

Phạm Hương