Tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

(LVH) - Cuộc thi do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức. Cuộc thi nhằm hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021, đồng thời, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện triển khai văn bản số 829/BVHTTDL-PC ngày 16/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và triển khai các nội dung sau:

Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia Cuộc thi:

- Nội dung Cuộc thi: Các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; một số quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website như sau: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

- Thời gian thi: Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Ban Tổ chức Cuộc thi (Đơn vị thường trực: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - đồng chí Hoàng Mạnh An: số điện thoại: 024.62739468; email: anhm@moj.gov.vn).

Phạm Hương (tổng hợp)