Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đơn vị

(LVH) - Ngày 26/5, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã có công văn số 257/LVHDL-VP gửi các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, đơn vị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung cụ thể như sau:
Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, đơn vị theo Công văn số 207/LVHDL-VP ngày 28/4/2021 của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và triển khai Công văn số 1676/BVHTTDL-VHCS ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Nội dung công văn 1676/BVHTTDL-VHCS drive.google.com/file/d/11-nO0lV6tg_6ClDdv16rcRZ-PziozwMA/view).

Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam báo cáo với Lãnh đạo đơn vị khi ra khỏi Hà Nội và thực hiện khai báo y tế đầy đủ theo quy định khi quay trở về Hà Nội.

Đề nghị các đơn vị cài đặt ứng dụng skype để có thể triển khai làm việc trực tuyến khi có yêu cầu.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Trưởng ban trong trường hợp để công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hải Yến