Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch để khắc phục trong tuyển dụng viên chức

(LVH) - Ngày 28/6/2022, Hội đồng kiểm tra, sát hạch của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã có Thông báo sô 03/TB-HĐKTSH về việc kiểm tra, sát hạch để khắc phục trong tuyển dụng viên chức.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT -BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ các Quyết định của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Quyết định số 169/QĐ-LVHDL ngày 28/6/2022 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch và Quyết định số 170/QĐ-LVHDL ngày 28/6/2022 về hình thức, nội dung, thời điểm và địa điểm kiểm tra, sát hạch để khắc phục trong tuyển dụng viên chức. Hội đồng thông báo tới thí sinh về việc kiểm tra, sát hạch như sau:

1. Thời gian kiểm tra, sát hạch: 9h00 ngày 05 tháng 7 năm 2022 (Thứ Ba).

2. Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Phòng họp trụ sở số 01 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Hình thức kiểm tra, sát hạch: phỏng vấn.

Hội đồng thông báo đề nghị thí sinh có mặt đầy đủ và mang theo giấy tờ tùy thân theo quy định./.

Thông tin chi tiết của Thông báo và Danh sách thí sinh kiểm tra, sát hạch xem tại đây.

HĐKTSH