Trải nghiệm văn hóa "Ngôi nhà chung" 54 dân tộc Việt Nam

Một ngày trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). 

 

TTD (Sưu tầm)