Làng dân tộc La Chí

Làng dân tộc La Chí thuộc Khu các làng dân tộc I, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhà dân tộc La Chí tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng dân tộc La Chí tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 0,33ha, trong đó, diện tích xây dựng là 117,76m2, bao gồm 01 nhà nửa sàn nửa đất và 01 chuồng gia súc.

Không gian làng dân tộc La Chí tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhà ở người La Chí là nhà sàn hoặc nhà nửa sàn nửa đất, trình tường dày, cao và sát mái. Nhà gồm ba gian và một chái nhỏ. Gian thờ tổ tiên thường to nhất. Gian đầu phía trên đặt bàn thờ, phía dưới là nơi ngủ của bố mẹ. Nửa dưới gian đầu là bếp duy nhất. Dưới gầm nhà sàn là chuồng nhốt gia súc, gầm nhà sàn thấp.

TTD