Số 1 Hoa Lư - Hai Bà Trưng - Hà nội
Tel: + 84 4   39728315
Fax: + 84 4   62787233
Email : tapchilangviet@gmail.com
http://www.langvietonline.vn

 

Phiếu đặt mua Tạp chí Làng Việt


Tên đơn vị (cá nhân) :………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại :………………………………………………Fax :………………………………………………………………………….

Đặt mua : …………………….cuốn, Số :.……………………(tháng ……/20         )………………………………………

Thành tiền : …………………cuốn x 20.000đ/cuốn =………………………đồng

Viết bằng chữ :………………………………………...……………………………………………

…………, ngày           tháng           năm 20

 

                            Đại diện đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Sau khi điền vào phiếu này, đề nghị đơn vị chuyển cho Tòa soạn Tạp chí Làng Việt: Số 1 Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.ĐT: 04.39728315 hoặc Fax: 04.62787233; đồng thời thanh toán tiền Tạp chí cho Tòa soạn bằng tiền mặt gửi qua Bưu điện hoặc chuyển khoản vào tài khoản: Tạp chí Làng Việt, TK: 93401142   Kho bạc Nhà nước Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Tòa soạn sẽ viết phiếu thu hoặc xuất hóa đơn (nếu số tiền từ 100.000đ trở lên) gửi đơn vị).

 

Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site