14:40 | 03/07/2014

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

(LV) - Ngày 03/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) là một trong những hội nghị đặc biệt quan trọng. Những nội dung được Hội nghị thông qua vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt.

Để Nghị quyết Trung ương đi vào cuộc sống, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao trong nhận thức về sự cần thiết ban hành, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Nghị quyết và các chủ trương của Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI), từ đó nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị mình công tác.

Đ/c Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HH

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu, phải gắn việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung của văn kiện Hội nghị, nhất là Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam và các chủ trương khác với công tác tuyên truyền, để tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và thống nhất cao về hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước một số vấn đề thời sự nhạy cảm, bức xúc và cấp bách, như: vấn đề Biển Đông; vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội; chống “lợi ích nhóm”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, công chức...

Đối với việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, cần nắm vững những nhận định, đánh giá của Trung ương về tình hình và nguyên nhân; nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục tiêu, từ mục tiêu chung đến các mục tiêu cụ thể; 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp mà Trung ương đã thống nhất, quyết nghị; từ đó soi vào thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác, đề ra các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, sát thực, làm cho Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu, sau Hội nghị này, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết xuống tận cơ sở; xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi để thực hiện Nghị quyết, chú ý những nhiệm vụ cụ thể và điều kiện thực hiện. Đồng thời, các cấp uỷ đảng cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị, coi việc xây dựng chương trình hành động sát, đúng, khả thi và quyết tâm tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn đời sống.

Cần phải thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin có định hướng cho các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng tại địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào các chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, cũng cần phải cảnh giác với những âm mưu, lời nói và việc làm mang tính kích động, lợi dụng, nhân danh lòng yêu nước để chống phá Đảng, Nhà nước. Khi đất nước đứng trước những khó khăn, thử thách, thì càng phải đoàn kết một lòng; việc chia rẽ, kích động, rõ ràng không giúp đất nước vượt qua thử thách, mắc mưu các thế lực phản động, thù địch.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HH

Khẳng định Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) bao gồm những nội dung đặc biệt quan trọng, là những vấn đề lớn, vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính cấp thiết, đồng chí Lê Hồng Anh mong muốn và tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, với việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, với sự chỉ đạo thường xuyên và sát sao của cấp uỷ các cấp, các ngành Nghị quyết sẽ thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của năm 2014 và những nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Song Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site