06:21 | 18/04/2015

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

(LV) - Qua Hội nghị, tinh thần của Nghị quyết sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn trong toàn Ngành và được chuyển hóa thành các nhiệm vụ, công việc thực tế, để một lần nữa văn hóa được đặt đúng tầm vóc, vị trí vốn có của nó và mang lại thời cơ, vận hội mới cho xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

>>> Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội 

>>> Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam: Cần bắt đầu từ những “tế bào” nhỏ 

Ngày 17/4, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 03 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết về lý luận và thực tiễn, được tổng kết công phu, khoa học, kế thừa Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, ngày 09/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI thống nhất ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đây là một bản Nghị quyết về văn hóa thể hiện tầm vóc, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng trong hội nhập và phát triển.

Sau gần 6 tháng Nghị quyết số 33-NQ/TW được ban hành, Bộ VHTTDL đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, 28 đề án, nhiệm vụ, Nghị định, Luật do Bộ VHTTDL chủ trì và 3 đề án Bộ VHTTDL phối hợp, triển khai một cách hệ thống, bài bản, có lộ trình, đặc biệt tập trung thể chế hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong nội dung của Nghị quyết để góp phần đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Việc tổ chức Hội nghị trực tuyến lần này nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai từ nhận thức, trao đổi những giải pháp trọng tâm và tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MU

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn thảo một số vấn đề: Làm rõ những giải pháp thiết thực, khả thi, cụ thể hóa để thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp lớn trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam mà Nghị quyết số 33-NQ/TW đã nêu phù hợp với tình hình thực tế; phải chăng bắt đầu từ nhận thức, đến hành động, với khâu then chốt là thể chế hóa, khâu đột phá là nguồn lực, khâu thường xuyên là kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đồng thời, với thực tế sinh động của phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, đặt văn hóa trong mối quan hệ đa chiều, văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, những cơ chế, chính sách nào cần thay đổi, cần bổ sung thích ứng, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, giữa Trung ương với địa phương để phát triển công nghiệp văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa. Bên cạnh đó, yếu tố đặc thù vùng miền, dân tộc thể hiện cụ thể như thế nào trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW và những khó khăn, nút thắt nào chúng ta cần tập trung tháo gỡ qua kinh nghiệm thực tế.

Các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tế, trao đổi, hiến kế những nhiệm vụ, giải pháp trúng mà không cứng nhắc, thiết thực, nhưng đúng định hướng để Nghị quyết được chuyển hóa vào cuộc sống một cách giản dị, phù hợp với đặc thù vùng, miền, dân tộc, địa phương, thực sự “soi đường cho quốc dân đi” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, Nghị quyết số 33-NQ/TW với nhiều điểm mới đã một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong xây dựng và phát triển đất nước. Mục tiêu trọng tâm trong đó là hoàn thiện các chuẩn mực văn hóa, con người là trọng tâm. Để thực hiện được mục tiêu này cần huy động đội ngũ các chuyên gia vào cuộc, tổ chức nhiều chương trình nghiên cứu khoa học, xây dựng đề án... Đối với vấn đề xây dựng con người, tập trung xây dựng con người với các giá trị mới phù hợp thời đại, đồng thời cần nhìn nhận thẳng vào những hạn chế, tật xấu con người có giải pháp khắc phục, từ đó hình thành các giá trị chuẩn mực văn hóa của thời đại mới.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu, trong thời gian tới cần tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Trước hết, các đơn vị thuộc Bộ và Sở VHTTDL các tỉnh/thành cần xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết, các chương trình hành động. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương. Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ tiến hành hoàn thiện các cơ chế, chính sách; nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của các nước, đặc biệt trong triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa...

Đối với các địa phương, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ gắn với đặc thù của địa phương. Gắn việc thực hiện Nghị quyết với xây dựng môi trường văn hóa, trước hết là tại các công sở (quy tắc ứng xử, thái độ trách nhiệm làm việc, môi trường công sở...). “Các địa phương cũng cần tham gia đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách triển khai thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh.

Song Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site